top of page
Purple Podiums_edited.jpg

מאגר הפרסומים

סינון תוצאות

481

מספר פרסומים:

חברה אזרחית
קרן רש"י- מאגר תוצרי הידע קהילות מקצועיות לומדות חרבות ברזל

7 בדצמבר 2023

מועד הפרסום:

מאגר פרקטיקות ישומיות, תובנות וידע שנצבר בקהילות המקצועיות הלומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים בזמן מלחמת חרבות ברזל

7.12.23, 14:46

כללי, שלטון מקומי, מגזר שלישי, מגזר ציבורי, מידע ונתונים

הוועדה לביטחון לאומי
דיון בוועדה: חלוקת הנשק ללא מעורבות של משרד הרווחה והביטחון החברתי, עלולה להחריף את האלימות בתוך המשפחה (10/12/23)

7 בדצמבר 2023

מועד הפרסום:

הוועדה לביטחון לאומי - חלוקת הנשק ללא מעורבות של משרד הרווחה והביטחון החברתי, עלולה להחריף את האלימות בתוך המשפחה

7.12.23, 9:04

אלימות במשפחה, כללי, דיון בכנסת

ועדת הכלכלה
דיון בוועדה: השפעת הקיצוץ בתקציב משרד הכלכלה לשנת 2023 על הפריפריה (10/12/23)

7 בדצמבר 2023

מועד הפרסום:

ועדת הכלכלה - השפעת הקיצוץ בתקציב משרד הכלכלה לשנת 2023 על הפריפריה

7.12.23, 9:09

כספים/אוצר/תקציב, כללי, דיון בכנסת

עיריית תל אביב
עיריית תל אביב מפרסמת מבחן תמיכה לשנת העבודה 2024

7 בדצמבר 2023

מועד הפרסום:

בקשות ניתן להגיש עד ליום 6.1.2024. לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

7.12.23, 15:36

כספים/אוצר/תקציב, שלטון מקומי, מגזר שלישי, מגזר ציבורי, קול קורא

ועדת החוץ והבטחון
דיון בוועדה: הכרזה על שינויים בתחולת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (11/12/23)

7 בדצמבר 2023

מועד הפרסום:

ועדת החוץ והביטחון - הכרזה על שינויים בתחולת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002

7.12.23, 9:26

חוקה חוק ומשפט, מערכת הבטחון, דיון בכנסת

bottom of page